Psicopedagogia Infantil


La Psicopedagogia és el conjunt d'activitats que contribueixen a donar solució als problemes d'aprenentatge i a prevenir-ne l'aparició d'altres. Aquestes activitats consisteixen en l'aplicació de principis de la psicologia als processos de l'aprenentatge amb la finalitat de contribuir al desenvolupament integral de l'alumne i de donar-li la capacitat cap a un aprenentatge autònom.

Entenem que tant per als alumnes amb problemes d'aprenentatge i/o baix rendiment acadèmic com per les seves famílies, el procés d'intervenció psicopedagògica pot suposar un esforç en molts sentits. Per aquest motiu, ens proposem trobar un disseny d'intervenció òptim i únic per a cada alumne.


El fonament principal que sustenta el nostre model d'intervenció és la planificació de la intervenció mitjançant:

  • L'anàlisi de les necessitats de cada alumne.
  • L'establiment d'objectius i metes a aconseguir.
  • El disseny d'un pla individualitzat d'intervenció.
  • L'avaluació prèvia, contínua i final dels resultats de la intervenció.
  • La comunicació efectiva i fluida amb les famílies.
  • Coordinació amb les escoles.
Convocatoria NEAE curso 2024_2025 Firmada.pdf

Ayuda para alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo 

1. Ayudas directas para los alumnos que requieran por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta; incluido el Trastorno por déficit de atención por hiperactividad (TDAH) y el Trastorno del espectro autista (TEA).

2. Subsidios por necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta para familias numerosas. (También los alumnos afectados por TEA pertenecientes a familias numerosas).

3. Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales.


4. Subsidio de cuantía fija para gastos adicionales de carácter general derivados de la
escolarización de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociada a
discapacidad, trastornos graves de conducta o trastornos graves de la comunicación y del
lenguaje