ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


El Racó D-Studi som un equip amb molta motivació, energia, passió per la docència i amb un esperit de millora i innovació constant. 


La nostra finalitat és complementar l'educació que ofereix l'escola, fomentant l'interès per l'aprenentatge i el coneixement, amb activitats que l'ajudin a adaptar-se en els nous entorns i tendències futures amb mètodes dinàmics, divertits i innovadors. 

ACTIVITATS DE REFORÇ

REFORÇ ESCOLAR

El nostre objectiu és proporcionar a l'alumnat l'ajuda necessària en cada moment del seu aprenentatge; supervisant el seu treball escolar; reforçant el seu rendiment durant tot el curs; i atenent les seves necessitats en cadascuna de les etapes educatives. S'atendrà a cada alumne ajudant-lo amb els deures, oferint explicacions complementàries de les assignatures i preparant-los pels exàmens.

TÈCNIQUES D'ESTUDI

Ajudarem als nens i nenes a interioritzar una sèrie de procediments d'aprenentatge per aconseguir el major rendiment possible, com planificar els estudis mitjançant un calendari, establir les pautes d'estudi com la prelectura, anotacions al marge, subratllat de les idees principals, lectura d'estudi de repàs, resum del contingut, esquema gràfic per memoritzar visualment i memorització.

TALLERS

MÓN MATEMÀTIC

En el món matemàtic els nens agafaran el gust per les matemàtiques a través de tècniques i jocs atractius per millorar tant el càlcul mental com les tècniques necessàries per entendre les matemàtiques. L'objectiu principal es desenvolupar el sistema cognitiu a través de les nostres classes innovadores amb un aprenentatge per descobriment. 

MÓN CIENTÍFIC

Amb l'activitat Món científic els alumnes s'apropen a les diferents àrees de la ciència amb l'objectiu de desenvolupar l'interès pel món de les ciències a través dels jocs, la investigació i l'observació de tot allò que els envolta. Les activitats es desenvolupen de forma divertida, experimental i interactiva. 

ANGLÈS

ENGLISH

Les nostres classes segueixen la línia lúdica per tal de desenvolupar la competència comunicativa dels alumnes en la llengua anglesa i introduir-los en el seu anàlisi potenciant l'ús creatiu. La llengua vehicular és en tot moment l'anglès. Els objectius es desenvolupen en un clima participatiu i engrescador, a través d'activitats didàctiques molt variades, desenvolupant habilitats lingüístiques.

SPEAKING

L'Objectiu d'aquesta extraescolar és augmentar les destreses d'expressió oral i escrita en aquesta llengua. Actualment, saber-se comunicar amb fluïdesa és fonamental per ser competent en llengua, i aconseguim que els alumnes parlin i desenvolupin aquestes habilitats a través del joc, el treball en parelles o notícies d'interès.

Vull més informació sobre les activitats extraescolars